Giảng viên Hoàng Minh Anh

Cô Minh Anh hiện là giảng viên các lớp học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) và Sophomore tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall;
  • Gia sư tiếng Anh từ 09/2017 đến nay;
  • Đạt học tổng toàn phần và Tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Nga.