Giảng viên Nguyễn Huỳnh Anh Thảo

Cô Anh Thảo hiện là giảng viên các khóa học làm quen với IELTS (Sophomore & Junior) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall, trong đó kỹ năng Reading và Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Đà Lạt
  • Joint Program of Edith Cowan University, Australia (2020 – 2022)
  • Master of Education (TESOL) (expected in 2022)
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ năm 2016 và gia sư IELTS từ năm 2020
  • Hoàn thành chương trình training 14-hour IELTS teacher training workshop bởi British Council (2020)