Giảng viên Cao Lê Duy Anh

Thầy Duy Anh hiện là giảng viên các khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • 8.0/9.0 IELTS
  • Kinh nghiệm 6 tháng trợ giảng tại The IELTS Workshop
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp
  • 2 năm học bổng sinh viên có thành tích cuối khoá xuất sắc của Khoa tại Đại học Hà Nội (2015, 2017)