Giảng viên Nguyễn Hoài Thương

Cô Hoài Thương hiện là giảng viên khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall;
  • TESOL by Madison School of Professional Development;
  • Gia sư và giảng dạy tiếng Anh từ 2017 đến nay.

Một số thành tựu khác của cô:

  • Giải nhất Nielsen 2015 Case Competition
  • RMIT University Academic achievement scholarship
  • Chứng chỉ JLPT N2