CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa Foundation

Dành cho người mới bắt đầu

Khóa Freshman

Dành cho người mới bắt đầu

Khóa Sophomore

3.0  – 4.0+

Khóa Junior

4.0  – 5.0+

Khóa Pre-senior

5.0 – 6.0+

Khóa Senior

6.0  – 6.5+

Khóa Master

6.5  -7.0+
Có thể chọn riêng Writing hoặc Speaking

Khóa Intensive

5.0 – 6.5+ trong 9 tuần

Khóa IELTS Online

0 – 6.5+

SỰ KIỆN THÁNG 10Xem thêm tin khác

NHẬN TÀI LIỆU HÀNG TUẦN