Giảng viên Đoàn Tiến Ngọc

Thầy Tiến Ngọc hiện là giảng viên các khóa học làm quen với IELTS (Sophomore & Junior) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall
  • Học bổng toàn phần 4 năm Cử nhân Ngôn Ngữ Anh tại Đại học Quốc Tế TPHCM

Trả lời