TEST
IELTS

FREE TEST

Category Archives: Học viên The IELTS Workshop

Mới thành lập được hơn 3 năm, nhưng The IELTS Workshop đã đào tạo được hơn 4 học viên 8.5, 40+ học viên từ 8.0 IELTS trở lên, hàng trăm học viên 6.5+ và giúp rất nhiều người Việt xóa bỏ mất gốc tiếng Anh.