Category Archives: Học viên điểm cao

Mới thành lập được hơn 3 năm, nhưng The IELTS Workshop đã đào tạo được hơn 30 học viên từ 8.0 IELTS trở lên, hơn 250 học viên từ 7.0+, hàng trăm học viên 6.0+ và giúp rất nhiều người Việt xóa bỏ mất gốc tiếng Anh.