fbpx

IELTS Writing Task 1 | Wool Making Process Sample

wool making diagram process ielts

Giải đề Diagram: Wool Manufacturing/Production (Quy trình sản xuất len) cho IELTS Writing Task 1 từ thầy Đặng Trần Tùng. Tham khảo bài mẫu và cách diễn đạt hay bên dưới.

The picture shows the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

wool making process ielts

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Highlight vocabulary)

 • to detail: làm rõ, làm chi tiết
 • the process can be broken down into __ main phrases : quy trình có thể chia làm ___ phần chính

Một số từ vựng cho chủ đề Wool production/ Clothes:

 • garment (n) vải
 • tapestry (n) thảm
 • to shear (sheared/shorn) : cắt/ cạo
 • fleece (n) lông cừu
 • to spread onto sth: trải lên cái gì
 • fiber (n) sợi, thớ, tơ (vải)
 • ball of yarn (n) cuộn len
 • tuft (n) búi, cuộn (e.g. a tuft of wool)
 • to weave (wove/woven) dệt
 • to spin (spun/spun): xe (tơ, sợi, chỉ)
 • to fashion (v) cấu thành, tạo thành
 • versatile (adj) có nhiều công dụng

Để có thể nắm vững phương pháp làm dạng bài này trong IELTS Writing Task 1, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior