fbpx

Topic: Distance-learning programs | IELTS Writing Task 2

Đến với chuyên mục giải đề IELTS Writing, thầy Minh Dương sẽ hướng dẫn các bạn cách giải Topic: Distance-learning programs trong IELTS Writing Task 2. Tham khảo bài mẫu này, các cấu trúc grammar và từ vựng bạn nhé.

Đề bài

Nowadays, distance-learning programs have gained in popularity, but some people argue that online courses can never be taken as good as those taken at a college or university in person.

To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu (Sample) cho Topic Distance-learning programs

Từ vựng nổi bật – Highlight Vocabulary

 • Web-based (a) = online
 • cast doubt on (v) nghi ngờ về
 • Effectuality = efficacy (n) sự hiệu quả
 • Viable (a) hữu dụng
 • Be eclipsed by (v.phrase) bị lu mờ bởi… / thua kém…
 • Proponent (n) người tán thành/ủng hộ
 • obviate (v) loại bỏ
 • A case in point = A good example
 • Launch into (phrasal v.) = bắt đầu làm 1 việc gì
 • ameliorate (v) cải thiện
 • hypothetical (a) mang tính giả thuyết / thiếu thực tế
 • perspicuously (adv) 1 cách dễ hiểu
 • unregulated (a) không kiểm soát
 • Be evidenced (v.phrase) được thể hiện rõ qua …
 • devalued (v) xem nhẹ
 • Diversion (n) = distraction
 • Hinder (v) ngăn chặn, làm chậm
 • All the more (adv) = even more
 • instantaneously (adv) ngay lập tức / kịp thời
 • Amid (prep.) giữa lúc
 • Avail of (v) tận dụng
 • vexing (a) gây phiền phức
 • in aggregate (adv) tổng thể
 • with respect to (prep. phrase) về mặt …

Trên đây là bài mẫu cho đề Distance-learning programs, các bạn có thể tham khảo kho bài mẫu IELTS Writing Task 2 với nhiều bài samples khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS trong IELTS Writing, tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop nhé.