fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Old or New Buildings

Old or New buildings

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Trung Đức của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Old or New Buildings ( Money should be spent on creating new public buildings rather than renovating the existing ones. ) trong IELTS Writing Task 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town halls rather than renovating the existing ones. To what extent do you agree or disagree

( Tiền nên được chi vào việc tạo ra các tòa nhà công cộng mới như bảo tàng hoặc tòa thị chính hơn là cải tạo những cái hiện có. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý )

Bài mẫu (Sample Answer)

Money should be spent on creating new public buildings

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • Proponents of: những người ủng hộ
  • Foster a sense of community: nuôi dưỡng tính cộng đồng
  • Gathering places: nơi tụ tập
  • Engage in: tham gia vào
  • Act as a catalyst for: là chất xúc tác cho
  • Sustainability: tính bền vững
  • Olden structures: tòa nhà cổ
  • Instilling a sense of culture appreciation in sb: truyền (dạy) sự coi trọng văn hóa cho ai
  • Acts as a precursor to: là tiền đề của

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min