Giải đề thi IELTS WRITING TASK 1: A Road System – 23/5/2020

ielts writing task 1 road system

Bài viết dưới đây là một sample cho đề thi IELTS Writing Task 1: A road system của cô Lưu Nguyên Nhung. Thông qua việc chữa đề thi thật này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về phương pháp làm khi gặp các dạng bài Map.

Phân tích đề bài

The maps show a road system as it is now and the proposed changes in the future to reduce the number of accidents. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

task 1 road system

Đề bài Task 1 này có 2 bản đồ.

Chúng ta sẽ phải viết ở thể loại: so sánh, báo cáo thông tin trong tương lai
Thời điểm của bản đồ sẽ ảnh hưởng đến “Thì” cần dùng. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả road system ở hiện tại và ngôn ngữ tiên đoán, đề xuất ở dạng bị động để diễn tả tương lai.

– Biggest feature/changes – Các thay đổi lớn nhất:
1. Road accidents occur at high frequency at conjunction points: Tai nạn giao thông xảy ra ở tần suất cao tại các nút giao thông (Overview)
2. Roundabout added at intersection of City and Forest Road: thêm vòng xuyến vào ngã tư đường City và Forest (Idea 1)
3. City road straightened, an abrupt turn eliminated: City road được bẻ thẳng, bỏ một chỗ cua (Idea 2)
Minor changes – Các thay đổi nhỏ:
1. Supermarket can be accessed from a small driveway directly at the roundabout intersection: Siêu thị có thể được đi vào từ một đường nhỏ trực tiếp từ ngã tư vòng xuyến (Idea 3)
2. Traffic lights installed at the intersection where City Road & Low Lane meet: Đèn giao thông được lắp đặt ở ngã tư đường City gặp đường Low Lane (Idea 4)

Outline bài viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewNêu ra các điểm bao quát nhất của 2 bản đồ
Body paragraph 1Idea 1+3
Body paragraph 2Idea 2+4

Bài mẫu (Sample)

ielts sample road system

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

Cấu trúc mô tả các tiên đoán, kế hoạch cho tương lai

 • be introduced in + place
 • be planned + to be Vp2
 • be proposed + to be Vp2
 • be under planning for something/V-ing
 • It is predicted that + clause

Từ vựng chủ đề “Road and Traffic”:

 • Conjunction(s) / Conjunction area(s): Nơi giao nhau
 • Regulate st: điều hòa, điều phối
 • Direct the traffic to: điều hướng giao thông tới
 • A hotspot for crashes: điểm nóng tai nạn giao thông
 • Where ABC road meets/joins XYZ road: Nơi đường ABC gặp đường XYZ
 • Abrupt turn(s): Khúc quẹo gấp

Từ vựng khác:

 • modification(s): sự thay đổi
 • occur at a regular frequency: xảy ra ở tần suất thường xuyên
 • eliminate (v): loại bỏ

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1: A Road System cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.