fbpx

Essay Sample IELTS Writing Task 2 | Topic: Patriotism

ielts writing task 2 patriotism

Theo dõi bài mẫu dưới đây từ cô Phương Anh (giáo viên 8.5 IELTS ở The IELTS Workshop Hà Nội) để xem một bài viết IELTS Writing Task 2 như thế nào thì đạt được band 7.0+ nhé. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở trong bài viết để tăng kỹ năng Writing cho bản thân.

Phân tích đề bài

Some people say patriotism is the biggest cause of war. But others believe that when people are patriotic, they are more likely to take an interest in a country’s day-to-day running and therefore less likely to allow unscrupulous politicians to drive a country to war. Discuss both views and give your opinion

(Một vài người nói lòng yêu nước là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chiến tranh. Nhưng những người khác tin rằng khi mọi người yêu nước, họ có nhiều khả năng quan tâm đến hoạt động hàng ngày của đất nước và do đó ít có khả năng cho phép các chính trị gia vô đạo đức đẩy đất nước vào chiến tranh. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn)

Đây là dạng bài Discussion Eassay và đề bài sẽ đưa ra 2 nhận định về 1 vấn đề xã hội. Người viết cần phân tích những điểm hợp lýchưa hợp lý ở mỗi quan điểm đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân của mình về vấn đề đó.

Outline bài viết

Mở bài

Ở phần này, mình sẽ kết hợp paraphrase đề bài cũng như đưa ra quan điểm của bản thân

“Over the course of history, countless deadly wars have been fought. Some contend that patriotism is the driving cause behind wars, but others argue that patriotic citizens would prevent their country from being involved in pointless wars. I personally and completely agree with the latter sentiment.”

Thân bài (Đoạn 1)

Đề bài muốn chúng ta phân tích và diễn giải sự liên kết giữa “lòng yêu nước” (patriotism) và chiến tranh (war). Vậy ở đoạn thân bài đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào nhận định (1) patriotism is the biggest cause of war (Lòng yêu nước là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chiến tranh). 

Mình không đồng ý hoàn toàn với argument này, vậy mình sẽ thêm 1-2 câu phản biện chứng (counterargument) để khiến lập luận ở đoạn sau của mình nhất quán và thuyết phục hơn

ArgumentPatriotism is the biggest cause of war
Explainoppressed people tried to liberate their countries from colonizers(những người bị đàn áp sẽ cố gắng đấu tranh để giải phóng cho đất nước họ khỏi ách đô hộ)
counter-argumentpatriotism – just one cause among manymodern world -> no longer colonialism -> wars are fought over [natural resources] and [political agendas] (Tuy nhiên, lòng yêu nước chỉ là 1 trong các nhân tố gây nên chiến tranh. Trong thời đại ngày nay, tài nguyên thiên nhiên hay các lý do chính trị cũng có thể gây ra chiến tranh)
ExampleUS – Iraq war – patriotism not a driving force but a pretext to invade the country + secure oil reserves (1 ví dụ điển hình là chiến tranh giữa Mỹ – Iraq -> lòng yêu nước chỉ là tiền đề để Mỹ có thể thâu tóm tài nguyên dầu mỏ)

Ta có đoạn thân bài thứ nhất như sau:

“Admittedly, there have been wars waged on the basis of patriotism. The previous centuries witnessed numerous armed conflicts sparked by oppressed peoples of the world to liberate their countries from colonizers. Nevertheless, patriotism remains only one of the many causes of war. In a modern world where colonialism no longer exists, wars tended to be fought over natural resources and political agendas, rather than a righteous and patriotic cause. A prime example of this would be the US-Iraq war, in which the US government used disarming Iraq’s weapons of mass destruction as a pretext to invade the country and secure its oil reserves.

Thân bài (Đoạn 2)

Với đoạn thân bài tiếp theo, chúng ta sẽ đi giải thích vì sao những patriotic citizens (người dân yêu nước) lại có thể ngăn ngừa nguy cơ xảy ra chiến tranh 

ArgumentSenseless wars could be impeded by patriotic citizens
Explain[compare with nationalists] -> blindly support any wars advocated by unscrupulous politicians(so sánh với những người theo chủ nghĩa dân tộc, họ có các tư tưởng yêu nước khá cực đoan và sẽ ủng hộ các cuộc chiến tranh khơi mào bởi những chính trị gia vô lương tâm)true patriots would rightly question the justification of a war and if war is unjustifiable -> oppose country’s involvement (những nhà ái quốc chân chính sẽ đặt ra câu hỏi về sự chính đáng của 1 cuộc chiến tranh và họ sẽ chống lại nó nếu cuộc chiến này vô nghĩa)
Example[US- Vietnam war] US citizens protested + demanded withdrawal of army from Vietnam (Ví dụ điển hình là khi Mỹ có sự can thiệp quân sự ở Việt Nam thì chính những người dân Mỹ thấy sự vô lý trong những chiến dịch này và bản thân họ đã biểu tình và yêu cầu sự rút lui từ phía chính phủ)

Ta có đoạn thân bài thứ hai:

“However, efforts to further said senseless wars would likely be impeded by patriotic citizens. Contrary to nationalists, who would blindly support any war advocated by unscrupulous politicians, patriots would rightly question the justification of a war. Should they find the reason for their government’s support of said war to be unjustifiable, they would oppose  their country’s involvement in that war. An example to demonstrate this point would be the Vietnam war, in which the US government invaded Vietnam out of fear for the spread of communism. During that time, thousands of US citizens protested against that pointless war and demanded the withdrawal of their army from Vietnam. This is a testament that patriotism can be an impediment to senseless wars, rather than its biggest cause.”

Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân

“In conclusion, I maintain that patriotism is only one of the many causes of war, not the most major cause, and that patriotic citizens would oppose unjustifiable wars, rather than support it.”

Bài mẫu (Sample Answer) và Từ vựng (Vocabulary highlight)

Some people say patriotism is the biggest cause of war
  • pointless wars: chiến tranh vô nghĩa
  • wars waged (wage a war): khơi mào 1 cuộc chiến
  • oppressed: bị đàn áp
  • liberate: giải phóng
  • as a pretext to: là tiền đề cho
  • senseless wars: chiến tranh vô nghĩa
  • withdrawal: sự rút lui
  • an impediment to: là 1 sự cản trở

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2: Patriotism cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo khóa học khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop để nắm vững phương pháp hoàn thiện một bài thi IELTS Writing hoàn chỉnh.

khóa học senior