fbpx

Young leaders or Old leaders? | IELTS Writing Task 2 sample

young leaders ielts writing

Leaders and directors in an organization are normally older people. Some people think younger leaders would be better. Do you agree or disagree?” Cùng The IELTS Workshop và thầy Đặng Trần Tùng triển khai bài viết mẫu cho chủ đề Writing Task 2 này. Đây là đề thi thật từ năm 2015, rất có thể sẽ lặp lại nên bạn đừng bỏ qua nhé.

Phân tích đề bài

Leaders and directors in an organization are normally older people. Some people think younger leaders would be better. Do you agree or disagree?

(Trưởng nhóm và giám đốc trong một tổ chức thường là những người có tuổi. Một vài người nghĩ rằng những người trẻ sẽ tốt hơn cho vị trí này. Bạn đồng ý hay không?)

Đối với dạng Agree or Disagree, người viết cần đưa ra được quan điểm của mình đối với vấn đề đặt ra trong đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Show your opinion (Disagree)
Body paragraph 1State the reasons why old people make great leaders ( 1st reason + supporting sentences, 2nd reason + supporting sentences)
Body paragraph 2State the reasons why young people may not provide as good leadership as old people do
ConclusionRestate your opinion

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • it is not uncommon for + n: (phrase) không hiếm để thấy…
  • to make a superior/great/… leader (phrase): có khả năng trở thành người trưởng nhóm ưu tú/tuyệt vời/…
  • seasoned (adj) dày dặn kinh nghiệm
  • to serve as: có tác dụng như
  • one’s success is attributed to… (phrase) thành công (của một ai đó) có thể quy về lí do gì
  • top post (n) vị trí hàng đầu (post = position)
  • imprudent (adj) thieeuss thận trọng
  • to disqualify sb from + n/ doing sth (phrase) khiến ai không đủ tư cách làm gì
  • infinitely (adv) rất, vô cùng (e.g. infinitely better, infinitely long,…)

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior