fbpx

Đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT quốc gia 2023

Ngày 29/06/2023, Các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh. Hãy cùng The IELTS Workshop tham khảo đáp án và đề thi chính thức Tiếng Anh THPT quốc gia 2023 được cập nhật mới nhất nhé!

1. Đề thi tiếng Anh chính thức

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm nay bao gồm nhiều mã đề. Mỗi mã đề có 50 câu hỏi và thời gian làm bài là 60 phút.

2. Đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2023

Đáp án chính thức từ bộ GD & ĐT:

Đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2023

Download đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức của Bộ GD&ĐT PDF tại đây.

Các bạn có thể tham khảo đáp án một số mã đề do The IELTS Workshop thực hiện dưới đây:

Mã đề 401

1.D2.A3.C4.A5.D6.D7.C8.C9.A10.C
11.D12.A13.B14.C15.C16.D17.C18.D19.B20.A
21.D22.B23.A24.D25.A26.D27.B28.A29.D30.C
31.C32.C33.A34.B35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.C42.B43.D44.B 45.B46.D47.D48.B49.C50.B

Mã đề 402

1.D2.B3. A4.C5.A6.C7.D8.A9.B10.A
11.C12.C13.D14.B15.C16.A17.D18.C19.A20.B
21.C22.A23.C24.A25.D26.A27.A28.D29.D30.C
31.C32.C33.D34.C35.D36.A37.A38.D39.C40.A
41.A42.D43.C44. C45.D46.C47.C48.A49.D50.D

Mã đề 403

1.C2.C3.B4.B5.A6.D7.B8.C9.D10.A
11.D12.A13.C14.B15.D16.D17.C18.A19.C20.A
21.B22.B23.A24.D25.C26.D27.A28.D29.A30.D
31.A32.B33.C34.D35.B36.B37.D38.C39.A40.A
41.D42.B43.C44.B45.A46.C47.A48.49.D50.C

Mã đề 404

1.C2.D3.B4.B5.D6.B7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.A14.C15.C16.C17.B18.B19.B20.A
21.C22.A23.D24.C25.C26.C27.A28.D29.B30.C
31.B32.A33.B34.D35.D36.A37.D38.A39.C40.C
41.A42.D43.D44. D45.A46.D47.C48.A49.D50.D

Mã đề 405

1.C2.D3.D4.B5.B6.B7.C8.D9.C10.A
11.A12.B13.C14.D15.B16.C17.C18.D19.C20.B
21.A22.B23.C24.B25.A26.A27.C28.B29.A30.C
31.A32.C33.A34.A35.A36.D37.C38.D39.C40.B
41.B42.B43.D44.D45.B46.C47.D48.A49.D50.B

Mã đề 406

1.D2.D3.B4.B5.C6.D7.B8.A9.C10.A
11.B12.D13.D14.D15.A16.C17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.B27.A28.A29.A30.D
31.A32.B33.B34.C35.A36.A37.D38.D39.B40.D
41.C42.A43.B44.C45.C46.C47.D48.A49.C50.C

Mã đề 407

1.B2.B3.A4.D5.B6.A7.B8.C9.A10.C
11.A12.B13.C14.C15.B16.A17.D18.A19.A20.C
21.B22.B23.A24.D25.B26.A27.B28.C29.C30.D
31.C32.D33.B34.A35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.D42.43.D44.D45.C46.C47.A48.C49.D50.C

Mã đề 408

1.D2.B3.B4.B5.A6.C7.B8.A9.B10.B
11.D12.B13.A14.D15.D16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.A24.D25.D26.B27.A28.D29.A30.D
31.A32.D33.D34.D35.C36.C37.C38.A39.C40.C
41.A42.B43.A44.C45.C46.C47.B48.A49.C50.B

Mã đề 409

1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.C8.C9.C10.D
11.A12.A13.C14.C15.C16.B17.D18.A19.A20.D
21.D22.B23.D24.D25.C26.B27.C28.D29.C30.D
31.A32.D33.B34.B35.B36.C37.B38.B39.B40.D
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.D48.A49.C50.C

Mã đề 410

1.A2.D3.A4.A5.C6.D7.D8.C9.B10.A
11.D12.C13.A14.D15.D16.B17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.D24.A25.B26.B27.C28.C29.C30.A
31.C32.C33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.B40.A
41.B42.A43.B44.B45.C46.A47.C48.B49.A50.B

Mã đề 411

1.A2.A3.B4.C5.D6.C7.D8.B9.B10.C
11.C12.C13.D14.B15.B16.A17.B18.C19.C20.C
21.B22. C23.D24.B25.B26.C27.B28.C29.A30.D
31.C32.D33.B34.A35.C36.B37.B38.D39.D40.D
41.A42.D43.A44. A45.D46.A47.D48.C49.D50.D

Mã đề 412

1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.D9.A10.C
11.B12.A13.C14.D15.B16.C17.D18.A19.D20.A
21.A22.C23.D24.C25.B26.C27.D28.A29.A30.A
31.C32.A33.C34.D35.D36.A37.A38.A39.C40.C
41.C42.D43.A44.C45.D46.D47.D48.D49.C50.A

Mã đề 413

1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.A10.C
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.D19.C20.A
21.C22. D23. B24. C25. A26. A27. C28. D29.D30.D
31.B32.C33.B34.A35.D36.B37.A38.C39.D40.A
41.B42.A43.B44.C 45.B46.C47.B48.D49.C50.D

Mã đề 414

1.B2.C3.B4.D5.D6.B7.B8.C9.C10.C
11.B12.B13.D14B.15.D16.C17.C18.B19.C20.C
21.A22.B23.D24.A25.C26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.A33.C34.D35.C36.C37.C38.D39.B40.B
41.D42.B43.D44.D45.B46.A47.D48.C49.D50.D

Mã đề 415

1.B2.D3.D4.C5.C6.D7.C8.B9.D10.D
11.B12.A13.A14.B15.B16.D17.A18.A19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.C28.B29.D30.C
31.C32.A33.C34.C35.D36.C37.A38.B39.B40.B
41.A42.D43.C44.A45.B46.A47.B48.C49.C50.A

Mã đề 416

1.C2.A3.C4.D5.A6.A7.B8.C9.C10.A
11.C12.B13.B14.B15.C16.B17.C18.C19.B20.D
21.C22.C23.B24.B25.B26.C27.B28.B29.C30.C
31.B32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.C39.D40.B
41.D42.B43.D44.D45.B46.D47.D48.C49.A50.C

Mã đề 417

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.D8.A9.A10.A
11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.A24.C25.D26.B27.B28.B29.D30.A
31.C32.A33.C34.B35.D36.C37.B38.D39.C40.D
41.C42.A43.B44.C45.B46.C47.A48.D49.B50.C

Mã đề 418

1.C2.B3.B4.C5.A6.D7.B8.C9.A10.D
11.C12.D13.B14.B15.A16.C17.C18.B19.C20.B
21.D22.A23.D24.C25.A26.A27.C28.D29.B30.B
31.B32.D33.B34.C35.D36.D37.A38.C39.A40.C
41.A42.D43.D44.A45.D46.D47.D48.A49.C50.C

Mã đề 419

1.D2.A3.D4.C5.B6.B7.B8.A9.A10.B
11.B12.A13.D14.B15.C16.D17.D18.C19.C20.B
21.B22.A23.A24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.B32.A33.D34.A35.A36.A37.D38.D39.B40.B
41.A42.D43.A44. D45.D46.C47.A48.D49.D50.D

Mã đề 420

1.B2.A3.B4.B5.A6.A7.C8.A9.C10.A
11.D12.A13.C14.A15.C16.D17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.B24.C25.C26.A27.B28.B29.A30.D
31.C32.B33.A34.B35.A36.B37.D38.D39.D40.B
41.B42.D43.B44. D45.D46.D47.C48.A49.D50.D

Mã đề 421

1.A2.B3.B4.A5.D6.D7.A8.B9.B10.A
11.D12.B13.B14.D15.D16.C17.C18.D19.C20.D
21.D22.C23.D24.C25.C26.B27.D28.D29.C30.D
31.B32.B33.D34.C35.C36.B37.D38.B39.B40.C
41.B42.C43.C44. B45.C46.D47.A48.C49.C50.B

Mã đề 422

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.A8.D9.A10.A
11.C12.B13.A14.A15.C16.A17.B18.B19.C20.B
21.D22.C23.C24.D25.C26.B27.C28.B29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.B36.C37.D38.C39.D40.D
41.D42.C43.D44.C45.A46.D47.D48.C49.D50.B

Mã đề 423

1.D2.A3.D4.D5.C6.A7.C8.A9.D10.C
11.C12.A13.D14.C15.C16.B17.A18.C19.B20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.D27.C28.D29.C30.A
31.D32.B33.C34.B35.A36.A37.D38.A39.B40.A
41.C42.43.D44.B45.A46.C47.C48.C49.A50.A

Mã đề 424

1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.D8.D9.B10.C
11.C12.D13.C14.C15.A16.C17.C18.B19.D20.D
21.A22.C23.B24.A25.B26.C27.D28.B29.B30.A
31.C32.A33.B34.A35.D36.A37.C38.D39.A40.A
41.B42.D43.B44.B45.A46.B47.B48.B49.C50.C

Đáp án trên chỉ mang tính chất tham khảo.

3. Các tài liệu tham khảo ôn thi tiếng Anh THPT quốc gia

  • Thao khảo chi tiết đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT quốc gia 2022 tại đây
  • Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây

Tổng hợp kiến thức ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh:

Trên đây là đáp án tiếng Anh chính thức THPT quốc gia 2023 . Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục thi THPT quốc gia.

Để nhanh chóng sở hữu chứng chỉ IELTS nhằm tăng cơ hội cho bản thân trong kỳ tuyển sinh đại học, tham khảo ngay lộ trình học IELTS tại The IELTS Workshop nhé.

lộ trình học ielts hiệu quả

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo