fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 (18/2/2017) | Chủ đề: Science Education

science education ielts writing

Giải đề Writing Task 2 18/2/2017 về chủ đề Science Education (Giáo dục khoa học)bài mẫu band cao từ thầy Đặng Trần Tùng (9.0 IELTS)

Phân tích đề bài

Do you agree or disagree with the statement that government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country?

(Chính phủ nên đầu tư thêm vào môn khoa học thay vì những môn học khác để phát triển đất nước. Bạn đồng ý hay không về quan điểm này?)

Type of essayAgree or Disagree
AnswerCompletely disagree
Essay planIntroduction
Paragraph 1: why more investment doesn’t equal more interests in science
Paragraph 2: not all countries benefit from scientists
Paragraph 3: another way to achieve national development
Conclusion

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • scientific breakthrough (n) đột phá về khoa học
 • perpetuate (v): tiếp nối, duy trì
 • futile (adj): vô ích, không có tác dụng
 • make sth accessible: khiến cái gì dễ tiếp cận
 • developing country (n) nước đang phát triển/đang trên đà phát triển, developed country (n) nước đã phát triển
 • grow fond of sth (phrase) trở nên yêu thích cái gì
 • aptitude (n) khuynh hướng, năng lực
 • cover the costs of something: trang trải cho chi phí của cái gì đấy
 • pressing matters: các vấn đề cấp bách
 • bolster economic growth: thúc đẩy phát triển kinh tế
 • accrue to (v) đổ dồn về (ai)
 • subsidy: tiền viện trợ của chính phủ

Trên đây là câu trả lời IELTS Writing mẫu cho chủ đề Science Education từ thầy Đặng Trần Tùng và The IELTS Workshop. Bạn sẽ viết bài này như thế nào? Cùng thảo luận và giúp đỡ nhau tiến bộ bằng cách comment dưới đây nhé.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior