fbpx

Topic: Ocean pollution | Bài mẫu và Từ vựng IELTS Writing Task 1

the two pie charts show the percentage of pollutants

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Tùng Phan (giảng viên của The IELTS Workshop HN) sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài Pie Chart trong Writing Task 1. Tham khảo bài mẫu này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn về dạng bài cũng như các cấu trúc so sánh trong Task 1.

Đề bài

The two pie charts show the percentage of pollutants entering a particular parts of ocean in 1997 and 2007.

The two pie charts show the percentage of pollutants

Bài mẫu (Sample)

The pie charts compare the percentage of seven pollutants which entered a particular part of ocean in two years 1997 and 2007

Từ vựng (Grammar highlight)

  • Negligible (adj): không đáng kể
  • Increase marginally (v) tăng nhẹ
  • The 10-year timespan (n) khoảng thời gian 10 năm 
  • marine pollution discharges (n) chất thải ô nhiễm biển
  • decreasing by nearly two-thirds: giảm 2 phần 3
  • airborne pollutants: chất thải qua không khí

Trên đây là bài mẫu của đề thi Writing Task 1 cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Để có chiến lược làm bài IELTS Writing hoàn hảo nhất, bạn có thể tham khảo khóa học Senior (6.5+) của The IELTS Workshop.

khóa học senior