fbpx

Bài mẫu và từ vựng chủ đề Handwriting IELTS Speaking Part 1

Chủ đề Handwriting trong IELTS Speaking Part 1 không phải quá khó. Tuy nhiên, để được giám khảo đánh giá cao, bạn nên có một số idiom và từ vựng Handwriting, áp dụng kèm cấu trúc câudiscourse marker để triển khai ý hiệu quả. Trong bài viết ngày hôm nay, TIW sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho topic Handwriting nhé!

Từ vựng và cấu trúc IELTS Speaking chủ đề Handwriting

Xem những từ vựng này được áp dụng vào bài nói Speaking như thế nào ở phần dưới.

 • to jot down: viết xuống giấy
 • to marginalize: cho ra rìa
 • crucial (adj) quan trọng
 • cognitive development (n) phát triển nhận thức
 • brilliant (adj) = intelligent : thông minh, sáng dạ
 • neat writing (n) chữ viết ngay ngắn, gọn gàng
 • unintelligible (adj) khó hiểu

Các từ vựng khác:

 • to be of some help: có ích
 • that’s a pain (idiom) đó là một điều phiền phức
 • myth (n) điều bí ẩn
 • to speak volumes: miêu tả điều gì về ai mà không cần dùng lời nói
 • antiquated (adj) lỗi thời

Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Handwriting

Do you write by hand?

Not really anymore. These days I find myself typing a lot on computers and texting on my phone, so I rarely use paper and a pen anymore. Having said that, I still have to jot down notes in class whenever laptops are not allowed. And I think that’s a pain.

Do you think writing will be replaced in the future?

You know, in this day and age, modern technology have largely marginalized handwriting. And you don’t see people writing much as they did in the past. However, I still think handwriting could be of some help on certain occasion. For example, you should always handwrite a wedding invitation to show some respect to your guests.

Is it still necessary to teach children how to write by hand?

Definitely. I think it’s very crucial to teach young children to handwrite properly. Because handwriting exercises really do wonders for their cognitive development. For example, my young brother who has a beautiful handwriting is a really brilliant kid.

What sort of impression can a handwriting have on other people?

Well in Vietnam there’s a myth that handwriting can speak volumes about someone’s personality. For example, neat writing often comes from a good – hearted person. On the other hand, if your handwriting is unintelligible, they may think badly of you. And I think that’s an antiquated way of thinking

Xem thêm:

Trên đây là câu trả lời tham khảo cho chủ đề Handwriting trong IELTS Speaking Part 1. Hy vọng bài viết này giúp bạn có thêm những kinh nghiệm để ôn luyện. Bạn có thể học cách xây dựng câu trả lời và áp dụng vào mọi chủ đề trong IELTS Speaking tại khoá học Pre-Senior 6.0 IELTS của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa học pre senior