fbpx

Các dạng câu tường thuật đặc biệt – Bài tập câu tường thuật đặc biệt có đáp án

Ngoài cách biến đổi câu tường thuật bình thường, một số dạng câu tường thuật đặc biệt có cách biến đổi riêng. Dưới đây là các tổng hợp kiến thức liên quan đến câu tường thuật đặc biệt.

1. Các dạng câu tường thuật đặc biệt và cách biến đổi

1.1 Câu trực tiếp có LET

Câu tường thuật dạng đặc biệt này được biến đổi tùy theo hàm ý của động từ LET trong câu trực tiếp.

 • Trường hợp LET mang hàm ý ra lệnh → Cần dùng những động từ, cấu trúc nhằm giữ được hàm ý mệnh lệnh. Ví dụ:

My friend said, “They didn’t let us take photos at the concert.”
The friend said they were not to/should not take photos at the concert. 

 • Trường hợp LET mang hàm ý đề nghị => Có thể dùng động từ suggest / say + should trong câu tường thuật. Ví dụ:

“Let’s ask the monitor to help us with the exercise”, he said.
→ He suggested that we ask the monitor to help us with the exercise, hoặc

He said that we should ask the monitor to help us with the exercise.

 • Trường hợp LET mang hàm ý thờ ơ, thể hiện người nói không quan tâm. Ví dụ:

“He wants to have a cat in the house”, the sister said.
“Let him”, said the father.

The sister said that he wanted to have a cat in the house and the father didn’t mind.

1.2. Câu trực tiếp có các động từ khuyết thiếu

 • Câu hỏi dạng SHALL/WOULD diễn tả lời đề nghị, lời mời. Trường hợp này có thể dùng động từ suggest/offer trong câu tường thuật. Ví dụ: 

“Shall we go out for dinner tonight?”, she asked her boyfriend.
She suggested that they should go out for dinner that night.

 • Câu hỏi dạng WILL/WOULD/CAN/COULD diễn tả sự yêu cầu. Trường hợp này có thể dùng động từ ask trong câu tường thuật. Ví dụ: 

“Will you call the teacher for me?”, he asked his mother.
He asked his mother to call the teacher for him.

1.3 Câu trực tiếp dạng WHY DON’T YOU

WHY DON’T YOU là câu hỏi mang hàm ý đề nghị, gợi ý, do đó có thể dùng động từ suggest trong câu tường thuật. Ví dụ:

“Why don’t you come with us?” He asked.
He suggested coming with them.

1.4. Câu trực tiếp là CÂU ĐIỀU KIỆN

 • Đối với câu điều kiện loại 1, áp dụng quy tắc lùi thì như bình thường. Ví dụ:

“If the weather is good, we will have the party in the garden”, mom promised.
→ Mom promised that if the weather was good, we would have the party in the garden.

 • Đối với câu điều kiện loại 2 và loại 3, giữ nguyên câu không biến đổi. Ví dụ:

He explained, “I wouldn’t have known if my friend hadn’t called”.
→ He explained that he wouldn’t have known if his friend hadn’t called.

1.5 Câu trực tiếp có MUST

 • Trường hợp MUST mang hàm ý ra lệnh, cấm đoán=> cần biến đổi câu tường thuật thành WOULD HAVE TO. Ví dụ:

“The top of the cooker must look clean.” → He said the top of the cooker would have to look clean.

 • Trường hợp MUST mang hàm ý khuyên nhủ, suy đoán=> giữ nguyên MUST. Ví dụ:

“You must get some sleep.” → He told me that I must get some sleep.

1.6 Câu trực tiếp có NEEDN’T

Trong trường hợp câu trực tiếp có NEEDN’T, câu tường thuật đặc biệt cần biến đổi thành didn’t have to. Ví dụ:

“You needn’t go to school in the summer.” → He said that I didn’t have to go to school in the summer.

1.7 Câu trực tiếp có cấu trúc “You’d better” / “If I were you

“You’d better” / “If I were you là các cấu trúc mang hàm ý khuyên nhủ. Trường hợp này, có thể dùng động từ advise trong câu tường thuật. Ví dụ:

“You’d better go now before the traffic gets too bad.”
→ He advised me to go then before the traffic got too bad.

1.8 Câu trực tiếp dạng cảm thán

Đối với các trực tiếp dạng cảm thán, có thể dùng động từ exclaim khi biến đổi thành câu tường thuật.

How + adj + S + to be!
What + a/an + adj + V!

S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ví dụ: “How cute is the baby” → She exclaimed that the baby was so cute.

1.9 Câu trực tiếp là câu chúc

Sử dụng động từ wish khi biến đổi các câu trực tiếp là lời chúc thành câu gián tiếp. Ví dụ:

“Have a nice day!”, she said She wished me a nice day.

1.10. Các trường hợp khác

Một số dạng câu trực tiếp mang các hàm ý đặc biệt sẽ có các cách biến đổi đặc biệt. Ví dụ như, câu tường thuật với động từ to-infinitivecâu tường thuật với gerund (Ving).

2. Bài tập câu tường thuật đặc biệt

Hãy cùng ôn lại kiến thức về câu tường thuật đặc biệt qua các bài tập dưới đây nhé. Bạn hãy viết lại câu tường thuật cho các câu dưới đây, và tra đáp án ở mục 3 nhé.

 1. “Give me a ring if you need any help”, she told me.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. “We must stay here all evening”, he said.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. “Will you send me the report when it’s finished?”, he asked.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. “Let’s go out for dinner”, he said.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. The boss said, “Do not let our staff use social networks at work”.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. “Why don’t you take a break after this exercise?”, he asked.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. She said “I wouldn’t work for that company even if they paid me twice my current salary”.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. “I think I’d take the money if I were you”, she said.
  ………………………………………..………………………………………..
 1. “You needn’t do the dishes”, the woman said.
  ………………………………………..………………………………………..
 1.  “Your sister wants to sleep a little longer. Let him.” my mom said.
  ………………………………………..………………………………………..

3. Đáp án bài tập câu tường thuật đặc biệt

 1. She told me I would have given her a ring if I needed any help.
 2. He said we would have to stay there all evening.
 3. He asked me to send him the report when it was finished.
 4. He suggested going out for dinner.
 5. The boss said that the staff were not to use social networks at work.
 6. He suggested taking a break after that exercise.
 7. She said she wouldn’t work for that company even if they paid her twice her current salary.
 8. She advised me to take the money.
 9. The woman said I didn’t have to do the dishes.
 10.  My mom said my sister wanted to sleep a little longer and she didn’t mind.

Trên đây là các dạng câu tường thuật đặc biệt và cách chuyển đổi từ câu trực tiếp thành câu tường thuật.

Ngoài ra, nếu bạn đang cần một lộ trình hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng anh cần thiết cho bản thân, hãy đến ngay với khóa học Freshman để được trải nghiệm các buổi học kết hợp vận dụng thực tế bổ ích của The IELTS Workshop nhé.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo