fbpx

Đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT quốc gia 2024

Ngày 28/06/2024, Các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2024 môn Tiếng Anh. Hãy cùng The IELTS Workshop tham khảo đáp án và đề thi chính thức Tiếng Anh THPT quốc gia 2024 được cập nhật mới nhất nhé!

1. Đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2024

Các bạn có thể tham khảo đáp án một số mã đề do The IELTS Workshop thực hiện dưới đây:

Mã đề 401

1.B2.C3.B4.D5.B6.A7.B8.C9.B10.A
11.D12.B13.B14.A15.C16.D17.B18.A19.B20.D
21.A22.B23.B24.C25.B26.C27.C28.C29.A30.B
31.C32.A33.A34.A35.C36.C37.A38.C39.A40.A
41.C42.A43.A44.C45.C46.B47.D48.C49.C50.A

Mã đề 402

1. D2. A3.B4.D5.B6.C7.B8.C9.B10.A
11.D12.C13.C14.D15.D16.B17.B18.A19.D20.A
21.D22.D23.B24.B25.C26.C27.D28.C29.C30.A
31.C32.B33.D34.D35.A36.A37.C38.A39.C40.D
41.A42.D43.A44.C45.A46.D47.A48.A49.C50.C

Mã đề 403

1.D2.D3.B4.D5.C6.A7.B8.A9.D10.A
11.C12.A13.A14.D15.B16.B17.C18.A19.A20.A
21.D22.B23.A24.B25.D26.D27.B28.C29.C30.B
31.C32.C33.B34.C35.A36.B37.C38.B39.C40.A
41.A42.C43.D44.C45.D46.A47.A48.D49.C50.C

Mã đề 404

1.B2.A3.C4.B5.D6.C7.D8.B9.D10.D
11.C12.C13.A14.D15.B16.C17.C18.B19.A20.B
21.B22.B23.C24.C25.A26.D27.B28.C29.A30.A
31.C32.B33.B34.C35.D36.B37.A38.D39.A40.C
41.A42.D43.D44.A45.C46.B47.D48.A49.A50.D

Mã đề 405

1.B2.A3.B4.C5.D6.B7.A8.B9.B10.C
11.B12.D13.D14.B15.B16.B17.D18.A19.C20.C
21.C22.D23.D24.C25.A26.A27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.A34.C35.C36.A37.D38.A39.D40.A
41.C42.A43.D44.A45.A46.B47.D48.C49.D50.A

Mã đề 406

1.C2.C3.D4.B5.D6.C7.B8.C9.A10.D
11.C12.B13.A14.C15.D16.D17.D18.A19.A20.C
21.B22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.D
31.D32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.C39.D40.D
41.C42.B43.A44.C45.A46.B47.B48.C49.D50.B

Mã đề 407

1.D2.C3.B4.B5.C6.B7.A8.D9.C10.D
11.D12.A13.B14.C15.C16.B17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.A24.D25.A26.D27.B28.C29.C30.A
31.B32.A33.C34.B35.C36.C37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.B45.A46.D47.B48.C49.A50.B

Mã đề 408

1.B2.A3.C4.A5.B6.C7.D8.B9.D10.B
11.C12.B13.A14.A15.C16.B17.A18.A19.C20.B
21.D22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.D29.B30.D
31.C32.C33.C34.A35.D36.D37.C38.A39.C40.D
41.C42.C43.D44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

Mã đề 409

1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.C9.C10.A
11.D12.B13.C14.D15.C16.D17.C18.B19.C20.D
21.D22.A23.A24.C25.B26.C27.D28.B29.D30.C
31.C32.A33.A34.B35.D36.B37.A38.A39.B40.A
41. B42.B43.A44.B45.A46.A47.A48.C49. D50.B

Mã đề 410

1.C2.A3.D4.C5.B6.C7.A8.B9.A10.B
11.B12.C13.D14.C15.C16.D17.B18.A19.D20.C
21.C22.D23.D24.C25.A26.C27. B28.D29.D30.B
31.B32.C33.B34.B35.D36.C37.B38.B39.B40.D
41. B42.B43.D44.D45.C46.C47.B48.C49. D50.C

Mã đề 411

1.A2.B3.A4.A5.C6.C7.A8.C9.B10.C
11.B12.D13.D14.D15.A16.A17.A18.B19.A20.D
21.A22.D23.D24.B25.D26.A27.A28.D29.B30.D
31.A32.B33.B34.B35.D36.D37.B38.D39.A40.D
41. A42.B43.A44.D45.D46.D47.B48.C49. B50.B

Mã đề 412

1.B2.B3.D4.C5.D6.C7.C8.D9.B10.A
11.C12.D13.B14.A15.D16.B17.A18.D19.A20.D
21.D22.B23.C24.C25.A26.D27.A28.D29.B30.D
31.B32.C33.A34.D35.B36.C37.A38.C39.B40. B
41. A42. C43.C44.C45.B46.C47.B48.C49. B50.B

Mã đề 413

1.B2.A3.A4.D5.D6.C7.B8.D9.C10.B
11.C12.C13.D14.C15.D16.B17.B18.D19.A20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.A28.D29.C30.C
31.C32.A33.D34.A35.C36.D37.A38.D39.D40A
41. D42.B43.A44.A45.D46.A47.C48.D49. B50.C

Mã đề 414

1.A2.D3.C4.D5.D6.D7.A8.C9.C10.B
11.B12.B13.A14.B15.C16.C17.B18.B19.D20.D
21.A22.B23.B24.A25.A26.C27.D28.B29.D30.A
31.C32.A33.D34.C35.C36.B37.B38.D39.C40.A
41.A42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.D49.A50.B

Mã đề 415

1.D2.B3.A4.B5.D6.A7.D8.D9.C10.D
11.D12.A13.C14.D15.B16.B17.D18.B19.A20.C
21.A22.C23.D24.B25.D26.C27.B28.C29.D30.A
31.C32.D33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.B40.C
41.B42.A43.C44.C45.C46.A47.C48.B49.A50.A

Mã đề 416

1.C2.C3.A4.C5.A6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.D13.C14.D15.C16.A17.B18.D19.D20.D
21.B22.C23.D24.B25.A26.C27.D28.A29.B30.B
31.C32.C33.D34.C35.D36.D37.B38.A39.A40.B
41.B42.B43.C44.B45.D46.C47.B48.A49.B50.A

Mã đề 417

1.C2.D3.C4.D5.D6.C7.A8.B9.B10.D
11.B12.A13.D14.D15.D16.C17.C18.B19.C20.C
21.C22.A23.C24.C25.A26.D27.A28.A29.D30.A
31.C32.C33.A34.C35.C36.D37.A38.D39.D40.A
41.A42.D43.D44.A45.A46.D47.C48.B49.A50.A

Mã đề 418

1.D2.C3.B4.C5.A6.A7.C8.C9.B10.D
11.A12.A13.A14.B15.B16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.B23.C24.D25.A26.D27.C28.B29.C30.D
31.A32.B33.D34.B35.D36.C37.B38.D39.B40.C
41.D42.C43.A44.D45.C46.D47.C48.C49.A50.A

Mã đề 419

1.D2.C3.A4.C5.C6.B7.A8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.C15.C16.D17.C18.A19.D20.B
21.B22.D23.A24.D25.B26.B27.A28.B29.D30.C
31.A32.B33.A34.C35.B36.B37.C38.D39.A40.A
41.C42.D43.B44.A45.B46.A47.D48.B49.D50.A

Mã đề 420

1.A2.C3.C4.D5.A6.C7.D8.C9.B10.D
11.D12.A13.A14.A15.D16.B17.D18.A19.D20.B
21.B22.B23.A24.B25.D26.B27.D28.B29.A30.B
31.B32.D33.A34.A35.A36.D37.A38.B39.D40.A
41.A42.D43.D44.B45.B46.D47.B48.C49.A50.B

Mã đề 421

1.C2.A3.B4.C5.D6.C7.C8.A9.B10.C
11.C12.A13.A14.A15.C16.B17.A18.C19.C20.D
21.D22.B23.A24.C25.D26.A27.C28.D29.B30.A
31.B32.B33.D34.D35.C36.B37.C38.B39.D40.B
41.B42.D43.B44.D45.D46.D47.C48.B49.D50.D

Mã đề 422

1.D2.A3.B4.D5.A6.C7.B8.A9.B10.C
11.B12.D13.A14.A15.B16.C17.C18.D19.B20.D
21.C22.B23.D24.B25.D26.D27.B28.B29.B30.D
31.B32.D33.D34.B35.C36.B37.C38.C39.B40.C
41.C42.D43.D44.C45.C46.C47.D48.B49.C50.C

Mã đề 423

1.B2.A3.B4.C5.C6.D7.B8.D9.C10.B
11.D12.D13.A14.A15.D16.D17.A18.C19.A20.A
21.C22.D23.B24.D25.A26.D27.B28.C29.D30.B
31.C32.B33.B34.A35.C36.C37.B38.B39.B40.C
41.B42.A43.A44.B45.A46.A47.C48.B49.C50.C

Mã đề 424

1.B2.B3.A4.B5.C6.C7.D8.B9.D10.D
11.A12.D13.A14.A15.A16.C17.A18.B19.A20.B
21.B22.C23.A24.B25.D26.A27.A28.B29.C30.A
31.C32.D33.B34.A35.B36.C37.C38.A39.A40.A
41.C42.C43.C44.B45.C46.B47.C48.B49.C50.A

Đáp án trên chỉ mang tính chất tham khảo.

2. Đề thi tiếng Anh chính thức

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm nay bao gồm nhiều mã đề. Mỗi mã đề có 50 câu hỏi và thời gian làm bài là 60 phút.

3. Các tài liệu tham khảo ôn thi tiếng Anh THPT quốc gia

  • Tham khảo chi tiết đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT quốc gia 2023 tại đây
  • Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây

Tổng hợp kiến thức ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh:

Trên đây là đáp án tiếng Anh chính thức THPT quốc gia 2024. Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục thi THPT quốc gia.

Để nhanh chóng sở hữu chứng chỉ IELTS nhằm tăng cơ hội cho bản thân trong kỳ tuyển sinh đại học, tham khảo ngay lộ trình học IELTS tại The IELTS Workshop nhé.

lộ trình học ielts hiệu quả - đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2024

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo