fbpx

Top 7 dạng bài tập mệnh đề quan hệ thường gặp trong bài thi

Mệnh đề quan hệ là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Anh. Để nắm rõ chủ điểm ngữ pháp này, đòi hỏi bạn phải luyện tập chăm chỉ các bài tập. Trong bài viết hôm nay, The IELTS Workshop đã tổng hợp những bài tập mệnh đề quan hệ từ cơ bản đến nâng cao dễ dàng bắt gặp đặc biệt trong các kỳ thi tiếng Anh. Hãy cùng luyện tập nhé.

1. Ôn tập lý thuyết mệnh đề quan hệ

Trước khi đi vào làm bài tập mệnh đề quan hệ, chúng ta cùng ôn lại lý thuyết về mệnh đề quan hệ nhé!

1.1 Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ là một loại mệnh đề trong tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu một thông tin bổ sung về một người hoặc một vật mà câu gốc đề cập đến.

Cấu trúc: Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu bằng một đại từ hoặc một trạng từ quan hệ, sau đó là một mệnh đề phụ thuộc. Các đại từ quan hệ bao gồm “who”, “whom”, “which”, “that”, “whose”, trong khi các trạng từ quan hệ bao gồm “why”, “where”, “when”.

Mênh đề quan hệ được chia làm 2 loại:

 • Mệnh đề quan hệ xác định: Đưa ra thông tin cụ thể về người hoặc vật mà nó đề cập đến. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Ví dụ: “The book that I bought is on the table.”
 • Mệnh đề quan hệ không xác định: Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy hay dấu gạch ngang. Loại mệnh đề này thường bắt đầu bằng một đại từ quan hệ hoặc trạng từ như who, which, who, when, where (không dùng that). Ví dụ: Ken, who I talked with yesterday, was younger than me.

Xem thêm: Mách bạn cách Phân biệt – Sử dụng Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

1.2 Các loại đại từ/trạng từ quan hệ

Một số đại từ quan hệCách dùngVí dụ
WhoSử dụng để chỉ người và có thể làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câuThe woman who lives next door is a doctor.
WhomSử dụng để chỉ người và chỉ có thể làm tân ngữ trong câu, thường được sử dụng trong văn phong trang trọngThe person whom I met at the party is my colleague.
WhichSử dụng để chỉ vật và có thể làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câuThis is the laptop which I bought last week.
ThatSử dụng để chỉ cả người và vật, có thể làm tân ngữ và chủ ngữ trong câuThe house that we visited yesterday is for sale.
WhoseSử dụng để chỉ sự sở hữu cho người hoặc vật đứng trướcThis is the man whose car was stolen.
Một số trạng từ quan hệCách dùngVí dụ
WhyĐược sử dụng để chỉ lý do hoặc nguyên nhânI don’t know the reason why my mother is angry.
WhereĐược sử dụng để chỉ nơi chốn, thay cho at, on, in + which; thereThis is the place where I found the lost wallet.
WhenĐược sử dụng để chỉ thời gian, dùng thay cho at, on, in + which, thenI’ll never forget the day when I graduated. (when = on which)

1.3 Mệnh đề quan hệ rút gọn

Mệnh đề quan hệ rút gọn: Là một cách viết ngắn gọn hơn của mệnh đề quan hệ thông thường, thường bằng cách lược bỏ một số từ trong câu mà vẫn giữ được ý nghĩa ban đầu. Ta có các cách sau: 

 • Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing

Khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, chúng ta có thể bỏ đại từ quan hệ, bỏ V to be (nếu có), và chuyển động từ thành V-ing. 

Ví dụ: The woman who is standing over there is my neighbor.” => Câu rút gọn: “The woman standing over there is my neighbor.

 • Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ed

Tiếp theo, trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ ở dạng bị động (chủ ngữ/tân ngữ bị thực hiện hành động nào), ta lược bỏ đại từ quan hệ, lược bỏ V to be và giữ nguyên động từ chính dạng Phân từ II (PII) 

Ví dụ: The woman who was hepled last week recovered. = The woman helped last week recovered.

 • Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng To + Verb

Trong câu chứa mệnh đề quan hệ, khi đứng trước danh từ được bổ nghĩa có những từ chỉ số thứ tự (the first, the second,…) hoặc so sánh nhất, hoặc các từ như: the only, the last,… ta bỏ đại từ quan hệ, chuyển động từ thành dạng to V. 

Ví dụ: She is the first person who won this game. = She is the first person to won this game.

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh và những điều cần biết

2. Bài tập mệnh đề quan hệ

Dưới đây là một số bài tập mệnh đề quan hệ. Hãy thực hành ngay nhé!

Bài 1: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng trắc nghiệm

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau.

 1. The car _______ I bought last month is red.

A. who B. whom C. which D. where

 1. This is the restaurant _______ serves the best pizza in town.

A. which B. where C. whom D. why

 1. The person _______ won the race is my friend.

A. why B. where C. whom D. who

 1. Do you know the reason _______ he couldn’t come to the party?

A. when B. why C. which D. where

 1. The time _______ we spent together was unforgettable.

A. which B. who C. where D. whom

 1. The dog _______ barked all night kept us awake.

A. which B. who C. where D. whom

 1. This is the book _______ I was telling you about.

A. who B. which C. whom D. why

 1. The reason _______ she left early was because of her illness.

A. where B. when C. why D. who

 1. The house _______ we visited yesterday is haunted.

A. that B. who C. where D. why

 1. Do you remember the day _______ we first met?

A. when B. why C. where D. whom

Bài 2: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng viết lại câu rút gọn 

Yêu cầu: Viết những câu sau thành mệnh đề quan hệ rút gọn

 1. This is the book that I borrowed from the library.

–> _______________________________________________

 1. The girl who is singing in the choir is my cousin.

–> _______________________________________________

 1. The reason why he didn’t come to the party is that he had to work.

–> _______________________________________________

 1. Do you know the place where we can find good seafood?

→_______________________________________________

 1. The car that was parked in front of the house belongs to my neighbor.

→_______________________________________________

 1. That’s the man whom I met at the cafe yesterday.

→_______________________________________________

 1. He is the last person who I expected to see at the party.

→_______________________________________________

 1. The book that was written by Mark is on the shelf.

→_______________________________________________

 1. The meal that was cooked by my grandmother was delicious.

→_______________________________________________

 1. She is the only friend that I need to talk to about this problem.

→_______________________________________________

Bài 3: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng tìm lỗi sai

Yêu cầu: Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại sao cho đúng

 1. The boy whom is wearing a blue shirt is my friend.
 2. Do you know the reason which he left early?
 3. This is the cat why we adopted from the shelter.
 4. The movie where we saw last night was really good.
 5. The reason which I didn’t go to school yesterday was because I was sick.
 6. He is the man whom everyone admires him
 7. The car, that my brother bought it, is red.
 8. There are two reports whom have to be written today.
 9. The house where I used to live it was demolished last year.
 10. This computer, that I bought it last week, is already malfunctioning.

Bài 4: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng điền vào chỗ trống

Yêu cầu: Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống.

 1. The book _______ I borrowed from the library was interesting.
 2. Do you remember the person _______ gave you this gift?
 3. This is the house _______ we used to live in.
 4. The car _______ was parked outside belongs to my friend.
 5. Is this the reason _______ he was absent yesterday?
 6. The car ___________ was parked in front of the building belongs to my colleague.
 7. This is the restaurant ___________ serves the best sushi in town.
 8. I have a friend _______ lives in New York.
 9. Do you know the girl _______ won the singing competition?
 10. He is the lawyer ________ my sister consulted for legal advice.

Bài 5: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng điền từ vào đoạn văn

Yêu cầu: Chọn một đại từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống. Không sử dụng “that” hoặc bỏ trống.

Artificial intelligence (AI) is a rapidly evolving field that is transforming various aspects of our lives. Scientists and engineers (1)____ specialize in AI research are at the forefront of this revolution. Companies (2)____ invest heavily in AI technology are driving innovation in sectors such as healthcare, finance, and transportation. AI systems, (3)____ are designed to mimic human intelligence, are becoming increasingly sophisticated. Ethical considerations (4)____ include privacy concerns and potential job displacement need to be carefully addressed. Governments are responsible for regulating AI technology to protect individual rights. Researchers (5)____ explore the potential of AI by uncovering new applications and possibilities. In the coming years, AI is expected to continue to reshape industries and society.

Bài 6: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng điền vào chỗ trống

Yêu cầu: Điền vào chỗ trống với “which”, “who” hoặc “whom”:

 1. The student ___________ won the science competition is very talented.
 2. Is this the book about history ___________ you were talking?
 3. Do you know the person to ___________ I lent my umbrella?
 4. The company ___________ I work for is based in New York.
 5. This is the doctor ___________ treated my grandfather.
 6. The car ___________ was parked in front of the house belongs to my friend.
 7. Is this the reason for ___________ she resigned from her job?
 8. The woman ___________ I met yesterday is my neighbor.
 9. The team ___________ won the championship celebrated all night.
 10. The house ___________ we visited last weekend is for sale.

Bài 7: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng Viết lại câu

Yêu cầu: Kết hợp 2 câu thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ sử dụng (who, which, where, whose)

 1. This is the house. The house was built in the 19th century.
 2. She is my friend. My friend’s car was stolen last night.
 3. This is the restaurant. The restaurant serves delicious Italian food.
 4. The man lives next door. I borrowed a book from the man.
 5. This is the reason. I didn’t attend the meeting.
 6. This is the park. We often go for a walk in the park.
 7. The school has a new gymnasium. The gymnasium was built last year.
 8. The woman is my aunt. She lives in Paris.
 9. Have you ever talked with the girl? She is standing at the table.
 10. Sarah keeps talking about the new car. She bought it yesterday.

 Đáp án bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 1

 1. C. which
 2. B. where
 3. D. who
 4. B. why
 5. C. where
 6. B. who
 7. B. which
 8. C. why
 9. A. that
 10. A. when

Bài 2:

 1. This is the book I borrowed from the library.
 2. The girl singing in the choir is my cousin.
 3. The reason he didn’t come to the party is work.
 4. Do you know the place we can find good seafood?
 5. The car parked in front of the house belongs to my neighbor.
 6. That’s the man I met at the cafe yesterday.
 7. He is the last person to expect to see at the party.
 8. The book written by Mark is on the shelf.
 9. The meal cooked by my grandmother was delicious.
 10. She is the only friend to talk to about this problem.

Bài 3

 1. The boy who is wearing a blue shirt is my friend.
 2. Do you know the reason why he left early?
 3. This is the cat which we adopted from the shelter.
 4. The movie that we saw last night was really good.
 5. The reason I didn’t go to school yesterday was that I was sick.
 6. He is the man whom everyone admires.
 7. The car that my brother bought is red.
 8. There are two reports which have to be written today.
 9. The house where I used to live was demolished last year.
 10. This computer, which I bought it last week, is already malfunctioning.

Bài 4

 1. that/which
 2. who/that
 3. where/that
 4. that/which
 5. why/that
 6. that/which
 7. that/which
 8. who/ that 
 9. who/ that 
 10. whom

Bài 5:

 1. who
 2. which
 3. which
 4. which
 5. who

Bài 6.

 1. who
 2. which
 3. whom
 4. which
 5. who
 6. which
 7. which
 8. whom
 9. who
 10. which

Bài 7: Bài tập mệnh đề quan hệ dạng viết lại câu

 1. This is the house which was built in the 19th century.
 2. She is my friend whose car was stolen last night.
 3. This is the restaurant where delicious Italian food is served.
 4. The man whom I borrowed a book from lives next door.
 5. This is the reason why I didn’t attend the meeting.
 6. This is the park where we often go for a walk.
 7. The school has a new gymnasium which was built last year.
 8. The woman who lives in Paris is my aunt.
 9. Have you ever talked with the girl who is standing at the table?
 10. Sarah keeps talking about the new car which she bought yesterday.

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ Top 7+ dạng bài tập mệnh đề quan hệ thường gặp trong bài thi mà bạn cần biết. Tham khảo thêm các kiến thức từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh tại Website của The IELTS Workshop.

Hy vọng những chia sẻ trên đã có thể giúp ích cho quá trình học của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bắt đầu học tiếng Anh, tham khảo ngay khóa học Freshman để nắm vững kiến thức cơ bản và thông dụng nhé.

khóa học freshman the ielts workshop - bài tập mệnh đề quan hệ

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo